Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 2 έτη άσκηση, μετά την λήψη της κυρίας ειδικότητας, σε αναγνωρισμένα από το ΚΕΣΥ Κέντρα του Εξωτερικού ή σε αναγνωρισμένα κέντρα της ημεδαπής. Για την ημεδαπή έχουν ήδη αναγνωρισθεί ως κατάλληλα κέντρα για την λήψη της εξειδίκευσης οι ακόλουθες κλινικές του Πανεπιστημίου ή του Ε.Σ.Υ.Η Λοιμωξιολογία αποτελεί επίσημη και αναγνωρισμένη εξειδίκευση της Παθολογίας και της Παιδιατρικής και αποκτάται μετά από εξετάσεις που διενεργούνται από ειδική Τριμελή Επιτροπή.

 1. Δ´ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
 2.  Α´ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 3. Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
 4. Α´ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
 5. Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
 6. Α´ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
 7. Β´ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
 8. Α´ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”
 9. Α´ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Νίκαιας- Πειραιά
 10. Γ´ Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ. “Κοργιαλένειο – Μπενάκειο”
 11. Ε΄ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Αθηνών «Ευαγγελισμός»
 12. Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κέντρα υπηρετούν δύο ιατροί αποσπασμένοι από το Ε.Σ.Υ. και δύο άμισθοι ιατροί.

Οι πρώτοι εξειδικευόμενοι περάτωσαν την εξειδίκευσή τους τον Αύγουστο του 2008.

Τα γνωστικά αντικείμενα και ο τρόπος ενάρξεως προβλέπονται από τις διατάξεις του προεδρικού Διατάγματος Φ 86/95 (ΦΕΚ 216/Α/25-10-95) και της Υπουργικής Απόφασης Υ1α/ΓΠ 122364/12-12-2002) ( ΦΕΚ 1628/Β/31-12-2002).