Νεώτερες εξελίξεις στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία, 24 Οκτωβρίου 2009, Grande Bretagne