Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2019

ΘΕΜΑ: « Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2019»


Σχετ.: Το πρακτικό της 5ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Σας διαβιβάζουμε το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις
όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προς ενημέρωση σας και τις
δικές σας ενέργειες.

Πρόγραμμα